Thạch anh vụn dải mộ

Thạch anh vụn dải mộ được dùng rải xuống dưới đáy huyệt hoặc dải vào đáy quách xong mới đặt tiểu lên giúp tăng vượng khí

Danh mục này chưa có sản phẩm !